روز کودک در کنار کودکان استثنائی آموزشگاه احسان

وقتی شهردار باشی همه اهالی شهر را دوست داری و برای رفاه و آرامش آنان می جنگی...پیر و جوان، کودک و بزرگسال، سالم و بیمار برایت فرقی نمیکند.. چون خودت را در برابر همه مسوول میدانی...وقتی شهردار باشی همانقدر که نگران عمران و پل ها و خیابان ها هستی، حواست به باغها و گلها و غنچه ها نیز هست...اگر لباس خدمت به خلق پوشیده باشی،رنگ و نژاد و جنسیت برایت مفهومی ندارد ..گاهی زمان ارزشمندت را برمیداری و با خودت به گوشه ای از بهشت می روی تا روز کودک را در کنار کودکان استثنائی باشی و لبخند را بر لب فرشته ها بنشانی

منبع : شهرداری منطقه یازده شیراز
۳۲۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است