•  حوزه شهردار
  •  معاونت فنی و عمرانی
  •  معاونت شهرسازی و معماری
  •  معاونت خدمات شهری
  •  معاونت مالی و اقتصادی